laurdag 16. mai 2015

rot & røra

Husmori fær jamt høyra at ho er so ram til å rydja og halda orden (det er helst nettnerden som segjer dette). Det er mykje sant i det. Men då husmori var på den fyrste internasjonale hoppferdi si, i 2002, budde ho på eit rom som såg slik ut:Me veit ikkje for visst kor mykje skuld husmori hadde i dette rotet. Men ho ser temmeleg avslappa ut, der ho ligg burti sengekråi. (Merk: Det var ikkje me som hadde sett dusjen der.)tysdag 21. april 2015

fy fasan

Det er ikkje ofta nettnerden grip til sterke og stygge ord. Husmori plar taka seg av det, sidan ho er den som jamnast slepper saker i golvet, stangar burti noko, klembrar fingrane og i det heile fumlar mest. Nettnerden er ikkje so glad i slik bannskap, og det hender ho skvett når husmori kvesser i. Men i dag! I dag slo nerden til.

Det var ei roleg kveldsstund i Salhus rit- og legostova. Nerden sat ved kjøkenbordet og arbeidde med ei uppgåva, husmori sat nokre meter undan og sysla med ei bok som ho snart må få fullført. Tidlegare på kvelden hadde nerden ynkast og klaga yver ein floke ho ikkje visste korleis ho skulde få utgreidt. Husmori freista hjelpa til, men båe stod fast. So gjekk husmori attende til sitt, og dei arbeidde stilt ei god stund. Soli glytte fram og fuglane song blidt utanfyre glaset.

«Å, SATAN!»

kom det brådt frå nettnerden.

«Eg fekk ei innsikt.»

Det sterke ordet og det sterke ljodet (illustrert med store bokstavar) kann berre tolkast som eit tydelegt teikn på den gleda nerden må ha kjent. Me gratulerer.tysdag 24. mars 2015

fødd i feil hår

Etter det fyrre innlegget kom eit forvitnelegt, munnlegt innspel frå nettnerden. Nerden hev òg sét andre bilæte av den unge husmori, noko som truleg verka inn.

For i samband med blogginnlegget byrja nerden og husmori å tala um slike gamle bilæte, og då sa nerden: «Du ser liksom so utilpass ut i ditt eige hår.» 

Me lyt gjeva nerden litt rett i det. Inst inne vilde husmori vera stuttklypt, men ho torde ikkje (ikkje fyrr en ho vart russ!). So husmori hadde for det meste langt hår, utan heilt å vita kva ho skulde gjera med det. Som oftast vart det berre hestehale. Og flettor når det var nissedag på ungdomsskulen. Slikt noko. 

Lika vel dreg me det litt langt um me kallar det «fødd i feil hår»: Etter det me hev høyrt, var husmori so godt som hårlaus då ho kom til verdi. Det same kann me ikkje segja i dag. På husmorhovudet er det no so tettvakse at sist gong ho var hjå frisøren, vart ho spurd um ho var plaga med turr hovudbotn, sidan det var so tjukt med hår at det snaudt kom luft igjenom! Husmori hev ingen slike plagor, men so er ho òg varsam med sjampobruken. Under: anonym husmor med hovudplagg
 

fredag 13. mars 2015

ho fauk og flaug

Nyleg vart det kunngjort at vyrde Sagen legg hoppskida på hylla. (Då treng ho ei stor hylla: Skida er godt yver tvo meter lange.)

Det er leidt, men òg greidt: Ein kann ikkje spretta og flyga slik heile livet igjenom, og eg - som gav meg allereie for ti år sidan - ovundrar dei som hev halde på heilt til no. Sterkt! Men eg skyna no tidleg at ho og eg var ulikt laga: Då me for moro skuld fór upp og stod på toppen av «mammutbakken» i Planica, hadde ho hug til å hoppa der, medan eg kulsa ved tanken.

Til gleda for gamle og nye sjåarar legg eg ut eit bilæte frå arkivet:


Etter lagtevlinga i Rastbüchl 2004, der me tok bronse.
Eg skil meg ut, som de ser! Men eg òg hev ei slik 
kvit og blå huva, eg nytta ho seinast i dag. 
fredag 6. mars 2015

Mellum os at sige

Gravingi mi i gamle kjeldor hev no teke meg til 1600-talet og «vår første Poetinde», Dorothe Engelbretsdatter. I dei fyrste studieåri mine hadde medstudentane og eg mykje moro med henne, serleg godt lika me at ho kalla karane for «buksefolket». Som her, i eit rimbrev til madam Bladt: 

Mellum os at sige, 
Huor af buxe-folcked vill 
Giøre sig for meget till, 
Bør vj derfor Vige? 
Ney huad giøris det Behof [...] 

Forvitnelegt er det òg at ho var den fyrste forfattaren (so vidt me veit) som livde av å selja diktingi si. Men dette skrivarlivet var ikkje berre frygd og gaman, for her fanst folk som såg seg høve til å laga sjuskute og beint fram elendige piratutgåvor av bøkene hennar. Då vart ho harm! I den andre (lovlege) utgåva av boki Siælens Sang-Offer la ho difor inn ei rettleiding til lesaren. Der fortel ho um ein som våga seg til å «trycke Bogen effter, paa Fuskerviis»: 

«Hand icke alleene udelucte Melodierne, men forsmædelig skamskiendte Sangene, saa halvfe Vers er forvendt, Ordenis Meening forandred og Poësis paa mange Steder forderffved, GUD til vanære, de Eenfoldige til Forvildelse. At icke derfor saadane Klauder-fauter skal tilleggis mig et simpel Quinde-kiøn, vil jeg haffve den Gud-elskende Læser henviist til første Edition jeg selff loed trycke [...]» 

Det høyrer med til soga at ho etter kamp fekk kongeleg serrett («copyright») til hovudverket sitt. Grepa dame!


torsdag 19. februar 2015

den gamle skøge

Det er tid for meir gamalt snadder, og denne gongen hev eg valt ut nokre stubbar frå dagboki hans Absalon Pederssøn Beyer (1528-1575). Han kom frå Aurland, men som vaksen heldt han for det meste til i vestlandshovudstaden, so dagboki er på mange måtar sett & frett i Bergen på 1500-talet. Det vert eit litt myrkt emne denne gongen: forvitnelege meldingar um folk som hev dauda. Helst skal me vel ikkje flira åt slikt, men stundom er det vanskelegt å halda seg frå det. 

12. oktober 1562:
«Wart en tysk skreddere ille martlerit aff en bysseskyttere som tiente paa slotted, huilken som først hug honnom vdi houedit med en rapir, och gick saa heden, och der hand fornam at der var liff vdi honnom, gick hand op vdi gen i lofftid och stack honnom vdi tarmerne och hug honnom vdi henderne och i kroppen alleuegne, och vndkom saa, at mand ved ei huort. Det kom der aff at skredderen hafde købt sig j kanne øl, och begynte at quede, huilked den anden ei vilde fordrage, di stod hand fraa bordet, ligeruis som hand vilde gonged heden, drog saa veried och hug honnom offuer hoffuedet.»

26. august 1563:
«Døde Kastibrog den gamle skøge som hafde i fordum tid tient munker, kannicker, prester, hoffmænd oc andre, mett aff alder oc hafde hun tho horunger effter sig, fore huilke hun vilde icke aabenbare sine penninge, mend forsende dem oc gaff dem bort til andre.»

2. september 1563:
«Natten til fredag fall een vechtere aff dett ny Tornet aff den høgeste mur oc ner paa de peler som karnappen skall byggis paa, och saa der aff oc ner paa de mange steene och slo sig der all i stycker til døde. hand sigis at haue drucked den same dag vin tilforen, och haue bannes och skennist med een bonde paa toruit om natten som icke vilde legge til Tolleboden.»

9. november 1563:
«Døde hasteligen en hoffmand der hand var ført aff Isuog oc kom thil torged, som hand var opløfft talede hand it ord heller fire och døde straxt, hand var fød i Julland. aff honnom fick en hollensk skreddere som bode ved torged saadan en stanch oc ond ande att hand bleff kranck der aff oc døde paa tridie dag.»

*

  

måndag 9. februar 2015

direkte inne frå Elverum, februar 1425

Skal tru kva dei sysla med i heimbygdi mi (eller heimbyen, då) for drjugt 500 år sidan? Slikt undrast eg stundom på, og hin dagen gjorde eg nokre søk i Diplomatarium Norvegicum.

Det var ikkje mykje eg fann, men 27. februar 1425 hende det noko! Tvo karar, Einar Andirsson og Ewind Alfsson, kunngjer at Jon Gudmundzson gav Holmstein Gudleifsson styringi yver eigedomane sine i Jämtland, og at Holmstein skal krevja inn arven etter syster hans Jon. Ikkje blant dei mest spanande brevi i diplomatariet, men det er då noko.

Eg set ikkje um stykket, men det er greidt å vita at Elverum i eldre tid heitte Alfarheim ("Elveheim"), upphavleg eit gardsnamn. Då snurrar me brev!

Þæt see ollum godhum monnum kunnikt at mit Einar Andirsson ok Ewind Alfsson warom j prestagardhin j Alfuareim tisdaghin næst æfter Peters mæssa aarom æfter guz byrd mo. cdo. xxv saghom ok hørdhom a handerband þæira af eine halfuo Jon Gudmundzson æn af annare Holmstein Gudleifsson kændis þa fyrnæmpde Jon med sama handerband at han gaf Holmstene ader næmpdom sit fult vmbod ofuer sina jærdher j Jæmptoland ok þen arf sem honum bør med retto æfter sina syster at søkia ok følghia loghlica til þæs han siælfuer þit komer, skal ek ok alt þæt halla sem han loghlica gør j þesso mino vmbudhi til sanninda hær vm sattom mit okker insigle firir þætta bref er gort war a deghi ok are sem fyr siger.