tysdag 18. april 2017

påskemoro

Ja, so hev me vore uppi fjellet att. Og der hende mangslags rart, kann de tru! Til dømes spende Huusmoderen oc Netnærden på seg skidone og gjekk ikring ein av sjøane ved hytta. Då laut dei kryssa ei å, og sidan brui var liti og glatt, serleg med skidskor, kraup dei yver. Blinkskot frå hendingi (rekonstruksjon):

Netnærden var elles mykje ute og grov ein eigen påskelabyrint til hunden. Med tvo tunnelar og allting. Her ser de hunden m/ball hoppa upp frå ein av gangane. Det vart mykje skvetting både i og utanfor labyrinten, jamfør gul flekk til vinstre.

På toppen av Gutulivola tok bikkja jamvel til å posera for fotografen.
Då bilætet yver vart teke, var Huusmoderen oc Netnærden på veg ned att. Dei snudde litt tidlegare, og det synte seg å vera lurt, for då fekk dei sjå tvo elgar utpå ei myr! Det var i det heile ei dyrerik skidferd, serleg for Netnærden. På den turen såg ho ein hare, ein stor fugl (men kva slag?), eit ramnepar (trur me) og so dei tvo elgane.

Men det vart høve til innekos òg. Her er det Huusmoderen som vert innekosa frå tvo sidor:

Elles vil Huusmoderen oc Netnærden senda ei helsing til bestemor, som vert 84 år i dag!

søndag 5. mars 2017

stugt på fjorden

Ferdsla på fjorden er framleis stor og forvitneleg. Frå stoveglaset ein dag i februar:
onsdag 18. januar 2017

å skoda hunden

Det heiter seg at ein ikkje skal skoda hunden på håri. Eg vil leggja til: Ein skal ikkje skoda hunden på kvilestillingi heller. Her, til dømes, skulde me tru at hunden ligg fullt avslappa og tek livet med ro, og at augo hans ser retningslaust ut i romet medan han nyt merksemd & massasje. 


MEN NEI! Augo er fikserte på matmor burte ved kjøkenbenken, og um lag 1,8 sekund etter at dette bilætet vart teke, stod han ved benken og faus på nokre kjøtbitar.


Elles hev han fenge fine sokkar som han nyttar på skidturar, der han spring og spring og spring og spring og spring.
måndag 29. august 2016

en Hendilse medh knappenol

Medh sorrig maa der kundgiøris att Huusmodiren ej kand finde lejlighedh til at fforlyste sig oc læseren med gundstige schriffuelser, item haffuer hun forglæmt megit aff dend ævne til att ffrembringe Schrifft paa gammil Dandsk, vten huilcken hun ej kand faa nogith ner paa korteligen tijd, Vil hun saa giue læseren it styche screffuet aff dend welbyrdige och erlige mester Absalon vdi Bergen att aar effter Christi byrd 1566 6. Januarij, amen et salutem:

Den femte Januarij hafde Erick Rosenkrantz fore sig alle de sager som vore skedde for julen der iblant waar frw Ribe (Magge Kaasis dotter som var steglid [stegla; lagd på eit vassrett hjul oppå ein påle etter avretting] paa Nornæs fordi hun stach sin egen hosbonde ihiel med en kniff her inne paa Biergit tuert fraa Badstuen) en skøge, hun klaged paa en skottequinne ved naffn Elzebe, att hun skulde slaged fru Ribe, huilked hun nechtede, men sagde at hun sielff stach sig med en knappenol i næsen at hun blødde, oc gick saa til byfogden och klaged henne, Da sagde frw Ribe, til den anden, der som ieg stach mig meg knappenol, gud lade mig aldrig skiles med mit foster som ieg staar med, suarede Elzebe gud naade dig for bøn du badst, strax om syndagen bleff fru Ribe syg af pestelentz oc fødde barned om Helligtrekongers dag. och om Tysdag der effter døde moren, vden sacrament, oc begrauen i Korskircke den 9. Januarij. Denne var en ful skøge, oc nersmurt, oc it vngt menniske.


laurdag 13. august 2016

Tillæg til Ordlisten (Deel 4)

Tillæg til Ordlisten 

Een Redegiørelse for de i Ægteskabet mellem Netnørden og Huusmoderen benyttede Ord, med Vægt på de Udtryk, der ere dunkle og besværlige at udtyde for Personer udenfor deres Huusstand, samlet og forfattet af Huusmoderen selv, dog ikke uden Hjælp af den bemeldte Netnørd. 

nata seg at skride hen til Køkkenet og det i Hiørnet befindende Skab, i hvilket man fremfinder og i Haanden anretter een af Nødder bestaaende Portion, der i Regelen ædes i een opretstaaende Lægemsstilling, thi man begierer blot een lille og letteligen tilvejebrakt Fornæmmelse av Mæthed, hvis Opnaaelse afstedkommer dyb Tilfredsstillelse og opfrisket Energie. Denne sproglige Betegnelse skal, efter forlydende, være oprunden af det norske not, der i Netnørdens vossiske Dialect omgiøres til nata- ved Sammenstillelse, exempelviis natakrakje (‘Hassel’) og natabjødn (‘Egern’). Hvorledes denne henbøjede Form er bragt i Anvendelse som Verbum, formaa Ægtemagerne ikke at aflægge Redegiørelse for. Dog lader det sig ikke bestride, at Huusmoderen er den, der haver de største Tilbøjeligheder i Nøddernes Retning, da hun ikke, som Netnørden, haver for Skik at undertiden tage sig een anstændig Mængde Rosiner. Af den anførte Aarsag kaldes Huusmoderen tidt «Nøtteskrika» eller «Nataskriko» (Brugen er noget vexlende). Følgelig holdes det for rimeligt, at Netnørden – her som i de fleste Tilfælde – er Hiernen bag Vanvidet. 

nøgda v. at med Organer i Halsens og Mundens Nærhed frembringe Lyde, der utvetydig tilkendegiver een dybtindgribende Glæde og Tilfredshed. Stundeviis fremtræde disse Lyde som een lav eller indestængt Humren, der have noget af Trimfens Fornøjethed over sig. Vi maa indbilde oss eet lystigt «håhå!», dog med den Indskrænkning, at Munden helst er tillukket, saaledes at vi nærmest maa udlægge det som eet fra Brystet fremrullende «hmhmm». Endvidere skal det bemærkes, at nøgda ikke fuldt sammenfalder med bryntyta, eftersom Bryntyting er een lydløs og ofte for Spøg bedreven Activitet. Nøgding er een meere alvorlig Sag, formedelst de Grunde over hvilke man nøgder: Ægtemagerne nøgde nu og da av smaa og paa Overfladen liggende Glæder, exempelviis varmt Bagverk, men oftere nøgde de over at deres dybeste Ønsker er blevne opfyldt, og at de synes om sin Skæbne og sine Livsforhold i een saadan Grad, at de føle Glæde derover.


tysdag 21. juni 2016

Tillæg til Ordlisten (Deel 3)

Tillæg til Ordlisten 

Een Redegiørelse for de i Ægteskabet mellem Nettnerden og Huusmoderen benyttede Ord, med Vægt på de Udtryk, der ere dunkle og besværlige at udtyde for Personer udenfor deres Huusstand, samlet og forfattet af Huusmoderen selv, dog ikke uden Hjælp af den bemeldte Nettnerd. 

krumspringa, v. at bevæge sit Lægeme fremefter Gulvet i een sammenkrøbet Positur, hvorved den fremadgaaende Motion besørges ved at man hurtigt drager sine strømpeklædte Fødder mod eet forholdsviis glat Underlag. Denne sælsomme Aktivitet, der undertiden forlyster Ægtemagerne saa meget at deres Aandedrægt lider under tøjlesløse Fniis og Skraldelatter, haver sin Baggrund i practiske Forhold. Denne Gænge, eller hvorledes man nu vil benævne Virksomheden; man falder uvilkaarlig hen i Tanker om «silly walks», blev første Gang observeret da Huusmoderen een Qveld sat paa Hug, kun iføret sine Uldstrømper og sit Undertøj, og søgte efter nogle Genstande i Baderumskabets laveststaaende Hylde. I selvsamme Øjeblik strakte Nettnerden sig over hende, for at naae een af Plastic tillavet Flaske inneholdende Mundvand med Fluor. Da Huusmoderen havde fundet hvad, hun søgte efter, besluttede hun, fordi hun ikke ønsket at spolere Ægtemagens Project med Mundvandet, at bevæge sig ud i aabent Lænde ved at henflytte Fødderne uden at rejse sig. Alle, der selv haver forsøgt at gaae medens de sidde paa Hug, vil vide at man ei formaaer at løfte Fødderne i denne Stilling, hvormed der er paakrævet med en Sorts Textiler paa den nævnte Lægems-Deel. Hvorom Alting er, enten De haver Erfaring med den slags eller ikke, kan De tænke Dem at det var eet comiskt Skue. Effekten blev ikke mindre deraf, at Huusmoderens nøgne Ryg ifølge Nettnerden ledet Tankerne henimod den fra Tolkiens Skrifter kendte Figur Gollum. Nu vel! Dette haver dog ikke havt een saa afskrækkende Virkning paa Nettnerden at hun ikke selv giver sig til at "krumspringa". Det hender oven i købet at de tvende fuldvoksne Kvinder laver sig een i Stuen liggende Løbebane ved at bortstøde Stole og andet, for saa at rende efter hindanden paa den ovenfor beskrevne Maade. Undertiden omtale de Aktiviteten som at krøkjekuta, men krumspringa er uden Tvivl den raadende Benævnelse.


laurdag 11. juni 2016

Tillæg til Ordlisten (Deel 2)

Tillæg til Ordlisten 

Een Redegiørelse for de i Ægteskabet mellem Nettnerden og Huusmoderen benyttede Ord, med Vægt paa de Udtryk, der ere dunkle og besværlige at udtyde for Personer udenfor deres Huusstand, samlet og forfattet af Huusmoderen selv, dog ikke uden Hjælp af den bemeldte Nettnerd. 

fjom, m. en Ansamling af Haarstraa, der simpelthen ikke vil lægge sig ned og følge Hovedets Form, men i Stedet strutte og stikke ud i Luften ligesom een Vimpel. Især Nettnerden er rammet af denne Haarets Ulydighed, da hendes Krøller let blive præget af Vind og Væder og andre Omstændigheder. Huusmoderen haver een stridere Haarvækst, men der kan dog indtræffe, først og fremmest naar Haaret er blevet lidt langt, at hun om Morgenen vågner med een i Baghovedet rædselsfuld Hvirvel, der uregerlig stikke ud paa den ovenfor beskrevne Maade. Ordet lyder sædvanlig som fjomm, og forekomme i Udtryk som «i dag har eg ein stor fjom», «aa, saa fine fjommar!». 

jotne, m. eet i Høide og Bredde storvoxet Kvindfolk, der beskjæftiger sig med Vagthold og andre uniformerede Virksomheder, hvormed hun indgyder een vis Agtelse og Myndighed, exempelviis i den for Sikkerheden practiserede Control ved Flyhavne og deslige. Man bemærke ogsaa, at disse «Jotnar» ere efter Forholderne mandhaftige, noget Huusmoderen og Nettnerden begribeligviis vide at give sin Værdsættelse, da de selv ere af ringe Størrelse og ikke godt kan værge sig tilfredsstillende i kritiske Situationer.

kleiv, f. som i Dagligsproget een stejl eller brat Skrænt, Bakkeskraaning, men hos de her omtalede Ægtemager haver Ordet faaet een noget indsnævret Betydelse. De bruge Kleiv om de tre i Egnen befindende Klæve, der i Særdeleshed ere haarde at bestige løbende. Til disse Klæve maae føyes nogle mindre Bakkedrag, der blive benævnet Haugar. Ægtemagerne vil ofte, paa sine i reen Luft adspredende Udflugter, danne ulige Kombinationer af disse vertikale Hinder og kalde det Oppleving. Exempelviis: «I dag hadde eg ei dobbeltkleiv-oppleving.» (Hun løb op to Klæve.) «Skal me ha ei dobbelthaug- og enkeltkleiv-oppleving?» (Springe op to smaae og een stor Klæv.) Paa disse Udflugter giver Fænomenet Fjeldbæk sig hyppigt til kende.